มาตรฐานสะเต็มศึกษา สสวท. มาตรฐานและตัวชี้วัด สะเต็มศึกษา มาตรฐานการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

stem-education-standard

มาตรฐานและตัวชี้วัด การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนและสถานศึกษานำไปใช้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่ >> [มาตรฐานสะเต็มศึกษา สสวท.]Leave a Comment