[บทสัมภาษณ์] ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา เชิญชวนครูผู้สอนนำสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียน สะเต็มศึกษาสำคัญอย่างไร?

stem-teacher2016“ผมอยากจะขอเชิญชวนครูทุกท่าน ได้หันมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยบูรณาการความรู้ทางสะเต็ม ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพราะความรู้เหล่านี้ สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ รวมถึงการสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมใหม่ ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ของเราได้”

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ ครู สควค. รุ่น 6 สาขาฟิสิกส์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้เรื่อง การโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ที่นำเอาแนวทางสะเต็มศึกษาเข้าไปบูรณาการจัดการเรียนรู้

บทสัมภาษณ์ในงาน STEM Festival ภาคกลาง ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ไปศึกษาผลงานของคุณครูเพิ่มเติมได้ที่
1. [http://bit.ly/2d2kcMz]
2. [http://www.krusmart.com/stem-teacher-astronomy-education/]Leave a Comment