ปี 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน จุดเน้นการนิเทศ ปี 2562 การสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียน

ปี 2562 : ปีทองแห่งการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เเรียน” จุดเน้นการนิเทศ ปี 2562 : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/ การอ่านออกเขียนได้/ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)/ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV, DLIT/ การยกระดับผลสัมฤทธิ์/ การประกันคุณภาพการศึกษา Leave a Comment