ปี 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน จุดเน้นการนิเทศ ปี 2562 การสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียน

ปี 2562 : ปีทองแห่งการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เเรียน” จุดเน้นการนิเทศ ปี 2562 : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/ ...

[บทความ] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

การนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศการศึกษา เป็นการศึกษาแขนงหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการดำเนินงาน การเป็นศาสตร์นั้น ...