ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและชมรมครู สควค. จัดอบรมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

18-20 มกราคม 2555 :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

[กองทุน] เสื้อยืดครู สควค.รักครอบครัว และการจัดตั้งกองทุนครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

30 ตุลาคม 2553 : ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

ชมรมครู สควค. ภาคอีสาน อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ โปสเตอร์เพื่อการศึกษา [ทุนสนับสนุนจาก สสวท.]

10-11 ตุลาคม 2552 :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

ชมรมครู สควค. อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเว็บไซต์ด้วย PHP-Nuke [ทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา]

18-19 ตุลาคม 2551 :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) เริ่มต้นจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายครู ...