ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2554 ครูลือชา ลดาชาติ

ชื่อ-สกุล :: นายลือชา   ลดาชาติ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 5 (ในภาพ คนที่ 1 จากซ้าย) ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1  สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ...