ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2554 ครูลือชา ลดาชาติ

luechaชื่อ-สกุล :: นายลือชา   ลดาชาติ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 5 (ในภาพ คนที่ 1 จากซ้าย)
ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 
สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ::  โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประภาคาร”  จังหวัดปัตตานี 
เกียรติคุณ :: ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครูฟิสิกส์จากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Physics High School Teachers Programme) ณ กรุงเจนีวา สหพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 3 สัปดาห์  ระหว่างวันที่ 3-24 กรกฎาคม 2554 โดยมีครูฟิสิกส์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ 27 ประเทศ จำนวน 49 คน 

เว็บไซต์ >> โครงการความร่วมมือไทย-เซริ์น
Facebook >> โครงการความร่วมมือไทย-เซริ์น
ดาวน์โหลด 
รายงานการไปราชการโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ของ [นายลือชา   ลดาชาติ]Leave a Comment