ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. 33 จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จัดตั้งโดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...