Latest นโยบายสำคัญ News

[มาใหม่] นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จุดเน้น ศธ. 2562

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ...

สาระสำคัญนโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11 ข้อ สรุปนโยบาย 11 ข้อ สพฐ. ปี 2560

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา คณะกรรมการสะเต็มศึกษาของ ศธ.

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ...

[สพฐ.2/2558] สาระสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เฟส 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 แนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โฟกัสจากกระบวนทัศน์ท่านเลขาฯการุณ สกุลประดิษฐ์ บ่ายนี้มีคำตอบ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 1. เป้าหมายและหลักการ ...

[สพฐ.2559] 12 แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2559 และนโยบาย สพฐ. ปี 2559

รมว.ศธ.พบปะและให้นโยบายผู้บริหาร สพฐ. โดย สพฐ.ได้เสนอ 12 แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 1) แนวทางยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...