Latest นโยบายสำคัญ News

สาระสำคัญนโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11 ข้อ สรุปนโยบาย 11 ข้อ สพฐ. ปี 2560

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา คณะกรรมการสะเต็มศึกษาของ ศธ.

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ...

[สพฐ.2/2558] สาระสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เฟส 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 แนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โฟกัสจากกระบวนทัศน์ท่านเลขาฯการุณ สกุลประดิษฐ์ บ่ายนี้มีคำตอบ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 1. เป้าหมายและหลักการ ...

[สพฐ.2559] 12 แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2559 และนโยบาย สพฐ. ปี 2559

รมว.ศธ.พบปะและให้นโยบายผู้บริหาร สพฐ. โดย สพฐ.ได้เสนอ 12 แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 1) แนวทางยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...