นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง รางวัล Innovative Teachers 2012 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

kanchana1ชื่อ-สกุล :: นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1
สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  โรงเรียนแม่ปะพิทยาคม  จังหวัดตาก
รางวัล :: โล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์” ตามโครงการ “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2012” จัดโดยความร่วมมือของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและเป็น 1 ใน 9 ตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประชุมระดับนานาชาติ  ”8th Asia Pacific Regional Innovative Education Forum” ในเดือนมีนาคม 2555   
รับประทานโล่รางวัลจาก :: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
รับโล่รางวัลเมื่อ :: 18 กันยายน 2555

kanchana2
หมายเหตุ :: เว็บไซต์โครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards :: http://www.pil.in.thLeave a Comment