นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย รางวัล Innovative Teachers 2013 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นายพงษ์ศักดิ์   มั่นหมาย ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 3 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.2  สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  ...

นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต รางวัล Innovative Teachers 2013 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นายวรวิทย์   ไชยวงศ์คต ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 7 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  ...

นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง รางวัล Innovative Teachers 2012 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 6 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ...

นายอดิศร อินทรสุวรรณ รางวัล Innovative Teachers 2011 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นายอดิศร   แสงสุวรรณ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ – (รอตรวจสอบ) ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ...

นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ รางวัล Innovative Teachers 2011 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 11 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  ...

นางสาวปรียาภรณ์ ทะพิงค์แก รางวัล Innovative Teachers 2010 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นางสาวปรียาภรณ์ (ปรียาดา) ทะพิงค์แก ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 7 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ...

นายไพศาล วงศ์กระโซ่ รางวัล Innovative Teachers 2010 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นายไพศาล   วงศ์กระโซ่ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 11 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1  สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  ...

นางสาวเสาวรักษ์ บุญรักษ์ รางวัล Innovative Teachers 2007 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นางสาวเสาวรักษ์   บุญรักษ์ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 7 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1   สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  ...