คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการโค้ดดิ้งแห่งชาติ หน้าที่คณะกรรมการ Coding นโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เเละนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ...

เป็นข้าราชการ ดีอย่างไร เป็นข้าราชการ ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ต้องการรับราชการ ต้องทำอย่างไร สอบ ก.พ. ทำอย่างไร

เป็นข้าราชการ ดีอย่างไร, ต้องการรับราชการ ต้องทำอย่างไร, เส้นทางการสอบ ก.พ. รับราชการทำอย่างไร, เป็นข้าราชการ ได้อะไรบ้าง ...

ผลงาน : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป ...

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 24 การส่งผลงาน Workshop วทร. 24 การนำเสนอผลงานงาน วทร. 24 

การส่งผลงาน Workshop เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 24  2-4 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี การสมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการงานประชุม ...

[มาใหม่] ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 การขอใบประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ ล่าสุด

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ...

ครูสังคมมัธยมเฮ คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ สอนประวัติศาสตร์แนวใหม่

เรียน…ครูสังคมศึกษาสังกัด สพม.ทุกท่าน ด้วยผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนา “คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อลดอคติทางชาติพันธุ์” ...

ประตูสู่ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สควค.อีสาน ก้าวหน้า สามัคคี ยินดีต้อนรับ

ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สควค.อีสาน ก้าวหน้า สามัคคี ยินดีต้อนรับ

ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. 33 จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จัดตั้งโดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

โหลดฟรี คู่มือสื่อการเรียนการสอน Coding หนังสือวิทยาการคำนวณ ป.4-ม.4 หนังสือ Coding Kidbright

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือสื่อการเรียนการสอน KidBright จำนวน 7 ชั้นปี หนังสือ Coding ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที4 ได้ที่นี่ ...

[ITLA2020] ขอเชิญสมัคร โครงการครูไทย หัวใจไอที ปี 2020 กับไมโครซอฟท์ สมัคร INNOVATIVE TEACHER

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเข้ามีบทบาทในภาคการศึกษาอย่างมาก การพัฒนาทักษะความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการสื่อสารนั้น จำเป็นต้องมีเวทีเพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ ...