[E-Book] SEEEM การผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา สะเต็มและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

E-Book ลำดับที่ 26 เรื่อง “SEEEM มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา” ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ...

ขอเชิญครูทุน สควค. อีสาน สมัครร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. 20 จังหวัดภาคอีสาน ปี 2562

ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) โดยการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์การออกแบบ เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ชื่อวิจัย รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์การออกแบบ เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop ...

แผนการสอนหน้าเดียวของครูญี่ปุ่น แผนการสอนจริงครูญี่ปุ่น แผนการสอนหน้าเดียวทำอย่างไร รูปแบบแผนหน้าเดียวของญี่ปุ่น

ตามที่มีคนสนใจแชร์กันเยอะมาก และอยากอ่านเข้าใจ ทางศูนย์ฯ จึงได้ประสานงานไปยังอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่ดูแลการเยี่ยมชั้นเรียนเมื่อเดือน ...

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ ของข้าราชการทุกสังกัด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...

[มาใหม่] มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 6 ส.ค. 2561

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ...

[มาใหม่] นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จุดเน้น ศธ. 2562

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ...

หนังสือ ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครู สควค. และแบบบันทึกข้อมูลครู สควค. สถานที่ส่งแบบสำรวจครู สควค. 4 ภูมิภาค

ต้นเรื่อง หนังสือ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค. และขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครู สควค. จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

ผู้รับบำนาญ เฮ ครม. เห็นชอบเพิ่ม ช.ค.บ. รวมเบี้ยหวัดบำนาญ 10,000 บาท ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จดำรงชีพ 100,000 บาท

20 พฤศจิกายน 2561 : ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ ...

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แสงเชิงเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ ชุด ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แสงเชิงเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ ...