นวัตกรรมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์

ชื่อผลงาน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ เจ้าของผลงาน : นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง  ครู คศ.2 ร.ร.แม่ปะวิทยาคม ...

การผลิตข้าวแคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน [ผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น]

โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จุดประกายให้ครูผู้สอน ...

นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง รางวัล Innovative Teachers 2012 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 6 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ...