Latest ครู สควค.-ดีเด่น News

นางสาวปรียาภรณ์ ทะพิงค์แก รางวัล Innovative Teachers 2010 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นางสาวปรียาภรณ์ (ปรียาดา) ทะพิงค์แก ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 7 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ...

นายไพศาล วงศ์กระโซ่ รางวัล Innovative Teachers 2010 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นายไพศาล   วงศ์กระโซ่ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 11 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1  สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  ...

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งประเทศไทย จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล :: นายเจษฎา   เนตรสว่างวิชา ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 1 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1                  สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ...

นางสาวเสาวรักษ์ บุญรักษ์ รางวัล Innovative Teachers 2007 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นางสาวเสาวรักษ์   บุญรักษ์ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 7 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1   สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  ...

นายวิโรจน์ หลักมั่น รางวัลดีเด่นหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ชื่อ-สกุล :: นายวิโรจ   หลักมั่น ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 5 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1   สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  โรงเรียนวังทองวิทยา ...

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข รางวัลผู้ผลิตผลวิจัยดีมีคุณภาพ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อ-สกุล :: นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข    ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 6 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1   สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  ...