Latest ปฏิรูปศึกษาธิการ News

[มาใหม่] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ...

ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา ประกาศจัดตั้ง สบก. ปฏิรูปการศึกษา [2 มีนาคม 2560]

ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา [2 มีนาคม 2560] เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ล่าสุด

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกีฬากับการศึกษาทุกระดับ ...

นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน

สาระสำคัญ : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ...

[ศธจ.] รายชื่อศึกษาธิการจังหวัด รายชื่อรองศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ตรวจสอบรายชื่อศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 406/2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ...

[อกศจ.] ที่มา อกศจ. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อำนาจหน้าที่ อกศจ. มีหน้าที่อะไรบ้าง

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ...

[กศจ.] ที่มา กศจ. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด บอร์ด กศจ. คืออะไร อำนาจหน้าที่ กศจ. มีอะไรบ้าง

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ...

[สป. 389-390/2559] รายชื่อศึกษาธิการภาค 1-18 รายชื่อรองศึกษาธิการภาค 1-18 คำสั่งแต่งตั้ง ศึกษาธิการภาค

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.389/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ดังนี้ 1) นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ...

[ประกาศ ศธ.] จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง ศึกษาธิการภาค 1-18

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่รับผิดชอบ ...

[คสช. 10-11/2559] คำสั่งยุบเลิก อกคศ. คำสั่งยุบเลิกคณะกรรมการเขต คำสั่งตั้ง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

สรุปคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10-11/2559 1. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/068/1.PDF] – ...