ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2556 ครูปิยะมาศ บุญประกอบ

ชื่อ-สกุล :: นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 8   ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.2    สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ::  ...

ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2555 ครูสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์

ชื่อ-สกุล :: นายสุรศักดิ์   ศรีสุวงศ์ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 12  ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1   สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ::  ...

ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2554 ครูลือชา ลดาชาติ

ชื่อ-สกุล :: นายลือชา   ลดาชาติ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 5 (ในภาพ คนที่ 1 จากซ้าย) ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1  สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ...