สะเต็มศึกษา

Latest News View All News »

ครูสังคมมัธยมเฮ คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ สอนประวัติศาสตร์แนวใหม่

เรียน…ครูสังคมศึกษาสังกัด สพม.ทุกท่าน ด้วยผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนา “คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อลดอคติทางชาติพันธุ์” ...

ประตูสู่ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สควค.อีสาน ก้าวหน้า สามัคคี ยินดีต้อนรับ

ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สควค.อีสาน ก้าวหน้า สามัคคี ยินดีต้อนรับ

ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. 33 จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จัดตั้งโดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

โหลดฟรี คู่มือสื่อการเรียนการสอน Coding หนังสือวิทยาการคำนวณ ป.4-ม.4 หนังสือ Coding Kidbright

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือสื่อการเรียนการสอน KidBright จำนวน 7 ชั้นปี หนังสือ Coding ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที4 ได้ที่นี่ ...

[ITLA2020] ขอเชิญสมัคร โครงการครูไทย หัวใจไอที ปี 2020 กับไมโครซอฟท์ สมัคร INNOVATIVE TEACHER

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเข้ามีบทบาทในภาคการศึกษาอย่างมาก การพัฒนาทักษะความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการสื่อสารนั้น จำเป็นต้องมีเวทีเพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ ...

หนังสือซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน ใหม่ล่าสุด ระเบียบทรงผมนักเรียน 2556

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน ...

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จุดเน้น ศธ. ปี 2563 นโยบาย ศธ. ปี 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ...

Jumping Task และ Sharing Task ตามแนวคิดของโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community: SLC)

Jumping Tasks คืออะไร Jumping Task และ Sharing Task เป็นคำสำคัญที่ในแวดวงคนทำงานตามแนวคิดของโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community: ...