สะเต็มศึกษา

Latest News View All News »

student-achievement

รูปแบบการพัฒนานักเรียนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เป้าหมายการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน

รูปแบบการพัฒนานักเรียนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ...
Print

[ด่วน] ขอเชิญครูส่งผลงานรับคัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ครูดีเด่น STEM Education ปีที่ 4 ประเภททีมและประเภทบุคคล

ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ...
present-project

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) การจัดการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง ...
learningobject

Learning Object (LO) สื่อดิจิทัลส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ SciMath คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ ของ สสวท.

Learning Object (วัตถุการเรียนรู้ยุคดิจิทัล) คือ สื่อการเรียนรู้ดิจิตอล ที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ...
Vtr23

รายละเอียดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน วทร. ครั้งที่ 23 ขอเชิญร่วมงาน วทร.23

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร23) “สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ครูไทย 4.0″ The ...
reading-comprehension

รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม. 1

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
Submarine

วิทยาศาสตร์ของเรือดำน้ำ เรือดำน้ำขึ้น-ลงจากผิวน้ำได้อย่างไร การทดลองเรื่องเรือดำน้ำ สะเต็มเรือดำน้ำ

กิจกรรมเรือดำน้ำขึ้น – ลงจากผิวน้ำได้อย่างไร วัสดุอุปกรณ์ 1. ปลอก (พลาสติก) ปากกาลูกลื่น 2. ขวดน้ำอัดลม พร้อมฝาปิด 3. ...
Integrate-education-office

ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา ประกาศจัดตั้ง สบก. ปฏิรูปการศึกษา [2 มีนาคม 2560]

ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา [2 มีนาคม 2560] เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...