ประชาสัมพันธ์

Latest News View All News »

fossil-teacher-team

ความถี่และความชุกชุมของซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในแหล่งโคกผาส้วม จังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจุบันซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยถูกค้นพบในเกือบทุกภาค และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักบรรพชีวินใช้สำหรับศึกษาวิจัย ...
lesa-teacher-team

ครุวิจัยดาราศาสตร์ 2552 การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนครุวิจัย โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกและจัดส่งครู สควค. เข้าร่วมโครงการครุวิจัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ...
young-researcher-soil

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี กรด-เบส โดยวิธีจัดการเรียนรู้แบบทดลองด้วยกิจกรรมหมอดินน้อย

การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปเป็นการบอกให้จำ เมื่อมีการค้นคว้าหรือการทดลองก็มักมีการกำหนดหรือการคิดไว้ก่อนว่าผลออกมาควรเป็นอย่างไร  ...
hongkong-itla

ประสบการณ์การนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อการศึกษา Innovative teacher ครูไทยหัวใจไอทีที่ฮ่องกง

บริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดโครงการ“ Thailand  Innovative  Teacher  Awards” โดยในปี 2551  ...
ITLA-saowaluk

Intranet Web Site เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล [Search Engine on Intranet]

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สควค.  เรื่อง Intranet Web Site เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล ผลงานของ ครูเสาวรักษ์  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านวังยวน  ...
cracker-workshop

การผลิตข้าวแคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน [ผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น]

โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จุดประกายให้ครูผู้สอน ...
robot-team

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ การประดิษฐ์หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบและการทำงานของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ (robot) โดยหลักทางวิชาการของสถาบันหุ่นยนต์อเมริกา (The Robot of America 1997) ได้ให้ความหมายของคำว่าหุ่นยนต์ไว้ว่า หุ่นยนต์คือ ...
cern-accelerator-complex

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันเซิร์น (CERN) สถานีวิจัยเซิร์นและเครื่องเร่งอนุภาค LHC (Large Hadron Collider)

สถาบันเซิร์น (CERN) ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศฝรั่งเศส ...