ประชาสัมพันธ์

Latest News View All News »

GSP-activity

เรียนรู้ GSP [Geometer ’s Sketchpad] ด้วยวิถีวัฒนธรรม จากแหล่งเรียนรู้วัดพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อผู้เรียนเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
phaisan

นวัตกรรมการเรียนรู้ การสร้างหุ่นยนต์ทำมือ [Handmade Robots] การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สควค.  เรื่อง การสร้างหุ่นยนต์ทำมือ (Handmade Robots) เป็นผลงานของ ครูไพศาล วงค์กระโซ่ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ...
preeyada

นวัตกรรมการเรียนรู้ การสร้างเว็บไซต์เผยแพร่องค์ความรู้สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทยจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สควค.  เรื่อง สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เป็นผลงานของ ครูปรียาภรณ์   ทะพิงค์แก โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ...
energy-teacher

ครุวิจัยพลังงาน การวิเคราะห์สัดส่วนกระจกในผนังอาคารกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้มีอาคารเกิดขึ้นมาก ความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถนำพลังงานมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ...
turbine-wind

ครุวิจัยพลังงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมแนวนอน

พลังงานมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต  เป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์  และมนุษย์มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ...
dinosaurs-team

ความถี่และความชุกชุมของซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในแหล่งโคกผาส้วม จังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจุบันซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยถูกค้นพบในเกือบทุกภาค และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักบรรพชีวินใช้สำหรับศึกษาวิจัย ...
astro-lesa-team

ครุวิจัยดาราศาสตร์ 2552 การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนครุวิจัย โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกและจัดส่งครู สควค. เข้าร่วมโครงการครุวิจัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ...
young-researcher-soil

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี กรด-เบส โดยวิธีจัดการเรียนรู้แบบทดลองด้วยกิจกรรมหมอดินน้อย

การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปเป็นการบอกให้จำ เมื่อมีการค้นคว้าหรือการทดลองก็มักมีการกำหนดหรือการคิดไว้ก่อนว่าผลออกมาควรเป็นอย่างไร  ...