ข่าวสาร

Latest News View All News »

supervisor-exam

[ภาค ก สอบ ศน.] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ตัวอย่าตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 1. การเตรียมการและดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง ...
supervisor-exam

[ภาค ก สอบ ศน.] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 1. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ...
supervisor-exam

[ภาค ก สอบ ศน.] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 1. คณะกรรมการคุรุสภาประกอบด้วย ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน ...
supervisor-exam

[ภาค ก สอบ ศน.] แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...
supervisor-exam

[ภาค ก สอบ ศน.] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ข้อสอบระเบียบบริหารกระทรวงฯ) 1. ...
supervisor-exam

[ภาค ก สอบ ศน.] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ ...
admin-training2

[ของจริง] กำหนดการอบรม ผอ. รอง ผอ. รอบ 2 กางรายชื่อ ศูนย์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.-รอง ผอ. รอบ 2/2558

กำหนดการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2/2558 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ...
edu-reform

[มาใหม่] ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2558-2563 ของ สพฐ. 6 เรื่อง เร่งด่วนภายใน 1 ปี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เดินหน้าจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2558-2563 โดยแบ่งออกเป็น ...