ประชาสัมพันธ์

Latest News View All News »

Project-Problem-based

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Project based Learning กับ Problem based Learning

  การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) กับการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ...
director-test

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
OlymMath

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ [ทำไมต้องเรียนวิทย์-คณิต เหตุผลที่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์]

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ ...
adisorn2

นวัตกรรมการเรียนรู้ การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ส่งเสริมการออกแบบจำลองการจัดดอกไม้

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สควค. เรามีต้นแบบผลงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของ ครูสควค. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ มานำเสนอต่อทุกท่าน ...
teerapong

นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ในวิชาเคมี ผ่านการสร้างหนังสั้น

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สควค. เรามีต้นแบบผลงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของ นายธีระพงษ์  แสงสิทธิ์  (ครู สควค.) มานำเสนอต่อทุกท่าน ...
Claymation

การใช้ Claymation เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ [Clay Animation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้]

Claymation เป็นชื่อย่อมาจากคำว่า “Clay Animation” ซึ่งแปลว่า การทำให้ดินน้ำมันมีชีวิต ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ ...
cernpimporn

ประสบการณ์สุดเจ๋ง จากการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ของครูพิมพร ผาพรม

กิจกรรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 4-23 กรกฎาคม 2553 แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การฟังบรรยายเนื้อหาฟิสิกส์ การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถาบันเซิร์น ...
cernsupattra

ประสบการณ์สุดมันส์ จากการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ของครูสุพัตรา ทองเนื้อห้า

สถาบันเซิร์น นอกจากจะมีการทดลองวิจัยระดับโลกแล้ว ยังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาครูด้วยซึ่งสามารถสังเกตได้จากมีการจัดอบรมครูเกือบตลอดทั้งปี ...