สะเต็มศึกษา

Latest News View All News »

activelearning

สรุป การเรียนรู้แบบ Active Learning คืออะไร ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning

สรุปง่ายๆ ; การเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ (1) อภิปรายกลุ่ม (ทำงานกลุ่มและมีการอภิปรายลงข้อสรุป) ...
active-learning-act2

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning จากเอกสารห้อง Line ของ สพม.33 ที่เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ ...
active-learning-book

รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิควิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก

Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำซึ่ง ” ความรู้ ...
active-learning

Active Learning หมายถึง อะไร ทำไมต้อง Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ (ปฏิบัติ)

Active Learning คืออะไร Active Learning ก็คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, ...
math-league

[หนังสือดี] MATH LEAGUE เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ ของครู สควค. ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา 2559

ครูวิสุทธิ์ คงกัลป์ ครูโครงการ สควค.รุ่นที่ 6 ครู คศ.3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 709 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ...
math-league

เทคนิคการสอนแบบ Math League วิธีการสอนคณิตศาสตร์ใหม่ ด้วยรูปแบบ Math League

ในสังคมปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาการในด้านต่างๆ กำลังเจริญก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะคณิตศาสตร์ ...
insurrance

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานประกันคุณภาพ 4 ด้าน ปี 2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ...
obec-policy-2560

สาระสำคัญนโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11 ข้อ สรุปนโยบาย 11 ข้อ สพฐ. ปี 2560

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ...