สะเต็มศึกษา

Latest News View All News »

math-league

[หนังสือดี] MATH LEAGUE เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ ของครู สควค. ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา 2559

ครูวิสุทธิ์ คงกัลป์ ครูโครงการ สควค.รุ่นที่ 6 ครู คศ.3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 709 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ...
math-league

เทคนิคการสอนแบบ Math League วิธีการสอนคณิตศาสตร์ใหม่ ด้วยรูปแบบ Math League

ในสังคมปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาการในด้านต่างๆ กำลังเจริญก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะคณิตศาสตร์ ...
insurrance

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานประกันคุณภาพ 4 ด้าน ปี 2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ...
obec-policy-2560

สาระสำคัญนโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11 ข้อ สรุปนโยบาย 11 ข้อ สพฐ. ปี 2560

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ...
physics-elasticity

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิค ของโพลยา เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ...
strategy-plan

การวางแผนกลยุทธ์ โรงเรียน ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา การทบทวนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนเพื่อนำองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต ...
stem-teacher2016

[บทสัมภาษณ์] ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา เชิญชวนครูผู้สอนนำสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียน สะเต็มศึกษาสำคัญอย่างไร?

“ผมอยากจะขอเชิญชวนครูทุกท่าน ได้หันมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยบูรณาการความรู้ทางสะเต็ม ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น ...
stem-sundial

ผลงานครูดีเด่นสะเต็มศึกษา [ดาราศาสตร์และอวกาศ] การโคจรของวัตถุท้องฟ้า เห็นด้วยตา เชื่อมด้วยสะเต็ม

วันนี้ พามารู้จักครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข จากโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...