ข่าวสาร

Latest News View All News »

[ห้ามพลาด] นิวซีแลนด์เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาแบบเต็ม NEW ZEALAND ASEAN SCHOLARS AWARDS 2016

โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) แบบเต็มจำนวน เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ ...
sokorvorkor

[แชร์ด่วน] ทุน ป.เอก สควค. ปี 2558 รับเยอะ 30 ทุน เปิดรับทุน 3 สาขาวิชา 3 สถาบัน เชคด่วน

รายละเอียดคร่าวๆ สำหรับทุน ป.เอก สควค. 2558 มีดังนื้ 1. จำนวนรับ 30 ทุน ในปีการศึกษา 2558 2. ศูนย์มหาลัยที่รับผลิต ป.เอก สควค. ได้แก่ - ...
ITLA2015_2

ครู สควค. ครูไทยหัวใจไอที ชนะเลิศนำเสนอผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2015

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Innovative Teachers ระดับประเทศทั้ง ...
geology-camp

[ข่าวดี] รับสมัครนักเรียน ม.ปลาย โซนอีสานใต้ เข้าค่ายเยาวชนธรณีวิทยาภาคอีสานตอนล่างสู่อาเซียน

หน่วยบริการค่ายเยาวชน เทคโนธานี ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ...
Teacher-Examination

รวมข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ปี 2558 [แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา]

1. นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ด้านการศึกษา ได้กำหนดไว้เป็นข้อที่เท่าใด ก. ข้อที่ 1 ข. ข้อที่ 2 ค. ข้อที่ 3 ง. ข้อที่ ...
Teacher-Examination

รวมข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ปี 2558 [แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน]

1. หัวหน้าคณะร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 คือใคร ก. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข. พลเรือเอก ณรงค์ ...
Teacher-Examination

รวมข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ปี 2558 [แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ]

1. วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ ก. 20 กุมภาพันธ์  ข. 21 กุมภาพันธ์ ...
Teacher-Examination

รวมข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ปี 2558 [แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้ วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย]

1. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า วัฒนธรรม ก. สิ่งดี ๆ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ข. ความเจริญในทางวิชาความรู้ ค. ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ ...