สะเต็มศึกษา

Latest News View All News »

PLC_logo

นวัตกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน

สาระสำคัญ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ...
scheduleIPST

ตารางออกอากาศ เตรียมสอบวัดความรู้ครูวิทย์ คณิต ม.1-3 ชมวีดิทัศน์เตรียมสอบครูวิทย์-คณิต สสวท. (ย้อนหลัง)

ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ท่านใดที่พลาดชมวีดิทัศน์ เสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ ...
power-learning-packet

[ผลงานทางวิชาการ] ชุดการสอน เรื่อง งานและพลังงาน ตัวอย่างชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง กำลัง ระดับชั้น ม. 4

ชุดการสอน เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 1 ว 31201 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประกอบด้วยชุดการสอนจำนวน 9 ชุด ดังนี้ 1. ชุดการสอนที่ ...
3Rs8Cs

คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ความต้องการกำลังคนยุค 4.0 หลัก 3Rs x 8Cs เด็กไทยในฝัน

คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ความต้องการกำลังคนยุค 4.0 หลัก 3Rs x 8Cs เด็กไทยในฝัน โดยสภาการศึกษา 3Rs = การอ่านออก/ การเขียนได้/ ...
activelearning

สรุป การเรียนรู้แบบ Active Learning คืออะไร ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning

สรุปง่ายๆ ; การเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ (1) อภิปรายกลุ่ม (ทำงานกลุ่มและมีการอภิปรายลงข้อสรุป) ...
active-learning-act2

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning จากเอกสารห้อง Line ของ สพม.33 ที่เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ ...
active-learning-book

รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เทคนิควิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก

Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำซึ่ง ” ความรู้ ...
active-learning

Active Learning หมายถึง อะไร ทำไมต้อง Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ (ปฏิบัติ)

Active Learning คืออะไร Active Learning ก็คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, ...