สะเต็มศึกษา

Latest News View All News »

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จุดเน้น ศธ. ปี 2563 นโยบาย ศธ. ปี 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ...

Jumping Task และ Sharing Task ตามแนวคิดของโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community: SLC)

Jumping Tasks คืออะไร Jumping Task และ Sharing Task เป็นคำสำคัญที่ในแวดวงคนทำงานตามแนวคิดของโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community: ...

ปี 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน จุดเน้นการนิเทศ ปี 2562 การสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียน

ปี 2562 : ปีทองแห่งการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เเรียน” จุดเน้นการนิเทศ ปี 2562 : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/ ...

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยครู ความผิดวินัยเกี่ยวกับนักเรียน ความผิดวินัยกับการปฏิบัติงานครู ความผิดต่อผู้บังคับบัญชา

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยที่ได้ดำเนินการลงโทษไปแล้วของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน ...

[E-Book] SEEEM การผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา สะเต็มและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

E-Book ลำดับที่ 26 เรื่อง “SEEEM มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา” ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ...

ขอเชิญครูทุน สควค. อีสาน สมัครร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. 20 จังหวัดภาคอีสาน ปี 2562

ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) โดยการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์การออกแบบ เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ชื่อวิจัย รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์การออกแบบ เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop ...

แผนการสอนหน้าเดียวของครูญี่ปุ่น แผนการสอนจริงครูญี่ปุ่น แผนการสอนหน้าเดียวทำอย่างไร รูปแบบแผนหน้าเดียวของญี่ปุ่น

ตามที่มีคนสนใจแชร์กันเยอะมาก และอยากอ่านเข้าใจ ทางศูนย์ฯ จึงได้ประสานงานไปยังอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่ดูแลการเยี่ยมชั้นเรียนเมื่อเดือน ...