สะเต็มศึกษา

Latest News View All News »

Integrate-education-office

ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา ประกาศจัดตั้ง สบก. ปฏิรูปการศึกษา [2 มีนาคม 2560]

ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา [2 มีนาคม 2560] เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...
Eduplan2560

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ล่าสุด

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกีฬากับการศึกษาทุกระดับ ...
Purchase-law

[พรบ.พัสดุใหม่ 2560] สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ ...
BG_G300

[จัดเลย] ธอส. จัดแพ็คเก็จครูมีบ้านใหม่ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการครู ปี 2560 บ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าทำให้คนไทยมีบ้าน เตรียมวงเงินรวม 36,000 ล้านบาท จัดทำแพ็คเกจสินเชื่อเพื่อสังคม ตอบโจทย์กลุ่ม ...
PLC_logo

นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน

สาระสำคัญ : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ...
scheduleIPST

ตารางออกอากาศ เตรียมสอบวัดความรู้ครูวิทย์ คณิต ม.1-3 ชมวีดิทัศน์เตรียมสอบครูวิทย์-คณิต สสวท. (ย้อนหลัง)

ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ท่านใดที่พลาดชมวีดิทัศน์ เสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ ...
power-learning-packet

[ผลงานทางวิชาการ] ชุดการสอน เรื่อง งานและพลังงาน ตัวอย่างชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง กำลัง ระดับชั้น ม. 4

ชุดการสอน เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 1 ว 31201 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประกอบด้วยชุดการสอนจำนวน 9 ชุด ดังนี้ 1. ชุดการสอนที่ ...
3Rs8Cs

คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ความต้องการกำลังคนยุค 4.0 หลัก 3Rs x 8Cs เด็กไทยในฝัน

คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ความต้องการกำลังคนยุค 4.0 หลัก 3Rs x 8Cs เด็กไทยในฝัน โดยสภาการศึกษา 3Rs = การอ่านออก/ การเขียนได้/ ...