ประชาสัมพันธ์

Latest News View All News »

Stem-Map

ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายครู สควค. ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย

เครือข่ายครู สควค. 4 ภูมิภาค โดยชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) จะกำหนดให้มีคณะผู้ประสานงานย่อย ...
vtr22_dpst1

เครือข่ายครู สควค. ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 22 จ.นครราชสีมา

4-7 มีนาคม พ.ศ. 2558 : ครู สควค. ที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ และครู สควค. ในโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ ...
supervisors-news

หลักเกณฑ์การสอบศึกษานิเทศก์ วิธีการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ 2558 หลักสูตรสอบ ศน. สังกัด สพฐ.

ที่ประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ...
vtr22-scholarship

รายละเอียดการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 22 สำหรับครู สควค. (ภาคอีสาน)

ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงหนือขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงาน วทร.22 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
admin-exam-schedule1

[ประกาศแล้ว] ตารางสอบ ผอ.-รองผอ.สถานศึกษา รายละเอียดการสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2558

หนังสือราชการ ตารางสอบ และรายละเอียดการสอบผู้บริหารทั้งหมด คลิกที่นี่ >>>[http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1506.pdf]
political-management

การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 9 โมดุล ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา Module 1-9

ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา (Self-Learning Toolkits) Module 1-9 ของ กพร. ที่ว่าด้วย การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ...
thaiedu

กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557-2561)

กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557-2561) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของคนในทุกช่วงอายุ ...
director-test

หลักสูตรการสอบ ผอ. รอง ผอ. ว19 กลุ่มประสบการณ์ ขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2558 กลุ่มประสบการณ์

เกณฑ์การออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ...